*رییس دانشگاه اصفهان از راه اندازی رشته بازی*های رایانه*ای در این دانشگاه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خبرداد.*به گزارش ایسنا ، هوشنگ طالبی، اظهار کرد: دانشگاه اصفهان در ادامه سیاست خود در زمینه توسعه بسترهای آموزش، پژوهش و کارآفرینی در حوزه بازی*های رایانه*ای و افزایش ظرفیت تولید محتوای دیجیتال در فلات مرکزی ایران، رشته بازی*های رایانه*ای را در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد راه اندازی می*کند.


وی افزود: هدف رشته بازی*های رایانه*ای در مقطع کارشناسی تربیت نیروی متخصص در زمینه توسعه بازی*های جدید PC و موبایل است و هدف از راه اندازی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد توسعه مطالعات و پژوهش*ها در زمینه تحلیل بازی*های رایانه*ای و تقویت زیر ساخت*های تولید بازی*های آموزشی و درمانی است.

رییس دانشگاه اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیت*های موجود اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان مجموعه*ای غنی از گروه*های آموزشی مرتبط با تولید بازی*های رایانه*ای مانند مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، مدیریت و اقتصاد است و همچنین تعامل خوبی با دانشگاه هنر اصفهان دارد.

طالبی خاطر نشان کرد: بعد از دو سال تحقیقات گسترده و تعامل با نهادهای مختلف، در سال ۱۳۹۴ اولین کنفرانس بازی*های رایانه*ای فرصت*ها و چالش*ها و رویدادهای جانبی آن در دانشگاه اصفهان برگزار و با استقبال بسیار خوب مخاطبان و پژوهشگران مواجه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اصفهان، وی افزود: فقدان پژوهش*های ساخت یافته در حوزه بازی*های رایانه*ای و نیز کمبود متخصصان تولید بازی*های رایانه*ای، دانشگاه اصفهان را بر آن داشت تا با راه اندازی مرکز تخصصی بازی*های رایانه*ای و دبیر خانه دائم کنفرانس بازی*های رایانه*ای در زمینه تربیت متخصصان و نیز سازمان دهی پژوهش*های پراکنده حوزه بازی*های رایانه*ای گامی رو به جلو بردارد.

رییس دانشگاه اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت نهادهای بالا دستی از مرکز تخصصی بازی*های رایانه*ای و نیز با راه اندازی رشته بازی*های رایانه*ای در مقاطع مختلف، دانشکده بازی*های رایانه*ای به زودی در دانشگاه اصفهان راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گیرد.